Podmínky ochrany osobních údajů

 

Vážení zákazníci,


jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné
informace ohledně Vašich osobních údajů, které  coby správce osobních údajů zpracovává  společnost
Stavointerier MM s.r.o., IČO: 27484246, se sídlem Lidická 1057, 580 01 Havlíčkův Brod, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21725 (dále jen „Prodávající“),
v souvislos\ s provozem internetového obchodu Prodávajícího na webové stránce www.mmworks.shop
(dále jen „Internetový obchod“) a dále také v souvislosti s uzavíráním smluv s Prodávajícím
prostřednictvím Internetového obchodu či jiných smluv (dále jen „Smlouva“). Kde se v těchto
podmínkách mluví o kupujícím je za toho považován i objednatel dle případných smluv o dílo.


Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail:
drevenaradost@mmworks.cz nebo nás kontaktujte písemně na adrese Lidická 1057, 580 01 Havlíčkův
Brod.


1. Jaké osobní údaje, za jakým účelem a na jakém základě zpracováváme?


1.1. Uzavření a plnění Smlouvy
Osobní údaje v první řadě zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít a následně plnit Smlouvu. K
tomu potřebujeme následující údaje:


• identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, příp. IČO), případně jméno a příjmení osoby
jednající v zastoupení kupujícího,
• kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefonní číslo, doručovací a fakturační adresa), případně
kontaktní údaje osoby jednající v zastoupení kupujícího,
• v závislosti na volbu způsobu platby za Vámi objednané zboží též číslo bankovního účtu a jiné
platební údaje,
• informace z komunikace s Vámi, informace o uzavření plnění Kupní smlouvy.


Pokud si v Internetovém obchodě založíte uživatelský účet, uzavíráte s námi smlouvu o zřízení a vedené
uživatelského účtu. Výše uvedené údaje pak zpracováváme i pro účely uzavření a plnění této smlouvy,
tedy abychom Vám mohli uživatelský účet zřídit a dále vést. V rámci uživatelského účtu nad rámec výše
uvedeného zpracováváme Vaše přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).
Právním důvodem zpracování výše uvedených údajů je sjednání a plnění Smlouvy mezi Prodávajícím a
zákazníkem. Bez těchto údajů bohužel nemůžeme smlouvu se zákazníkem uzavřít a plnit.


1.2. Ochrana oprávněných zájmů
V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana
našich oprávněných zájmů. Vždy však důsledně posuzujeme a dbáme, aby zájem na zpracování Vašich
údajů za cmto účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.
V případě uzavírání smlouvy se zákazníkem elektronickými prostředky uchováváme data nezbytná
k identifikaci zákazníka coby smluvní strany, abychom měli k dispozici časové razítko jako důkaz o uzavření
smlouvy a o souhlasu s našimi obchodními podmínkami v konkrétním znění.
Dále osobní údaje zpracováváme pro účely ochrany našeho oprávněného zájmu, kterým je zajištění
možnosti naší obrany v rámci případných právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany
státních orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy (typicky ČOI apod.). Údaje zpracováváme, abychom
byli schopni v případě potřeby prokázat, že jsme jednali v souladu s našimi smluvními povinnostmi a
právními předpisy.
V rámci ochrany našich oprávněných zájmů zpracováváme i data návštěvníků Internetového obchodu pro
účely analýzy jeho užívání a jeho dalšího zlepšování. Pro tyto účely sbíráme a dále zpracováváme data
jako je IP adresa, datum a čas přístupu na Internetový obchod, využívání jeho funkcí, historie
přihlašování, informace o internetovém prohlížeči, používané zařízení či nastavení jazyka.


1.3. Plnění právních povinností
Často musíme osobní údaje zpracovávat, neboť je to nezbytné k plnění našich povinnosc, které nám
ukládá právní předpis. Typicky zpracováváme osobní údaje v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními
předpisy v souvislosti s naší povinnosc vést účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinnosc,
případně pak pro plnění povinnosc uložených zákonem o archivnictví.


1.4. Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)
Našim zákazníkům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením Smlouvy,
nebo osobám, které se samy přihlásily k odběru našich newslekerů a za cmto účelem nám sdělili svůj email a/nebo telefon, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich
službách či výrobcích.
V případě, že od nás nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli z jejich odběru zdarma
odhlásit. Možnost tak učinit je vždy uvedena v každém takovém zaslaném newslekeru.
V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na e-mailu uvedeném výše.


1.5. Cílení reklamy (profilování)
Za účelem cílení reklamy a zasílání obsahově relevantních obchodních sdělení může docházet
k profilování zákazníků na základě údajů o užívání Internetového obchodu a předchozích nákupech.
Takové zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je zájem na poskytování
relevantního obsahu a nabídek našim zákazníkům.
Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali, můžete kdykoli vznést námitku proe
takovému zpracování, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného výše. Pokud tak učiníte,
nebudeme dále Vaše osobní údaje k účelům cílení reklamy a obsahu zpracovávat.


2. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?


Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se
Vaše osobní údaje změní, musíte údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Automa\zovaně získáváme
údaje, které vzniknou Vaší aktvitou v rámci Internetového obchodu.
Chráníme Vaše údaje a zajišťujeme jejich bezpečnost – proto si pečlivě vybíráme své partnery, kterým
Vaše osobní údaje svěříme ke zpracování, tak, aby byli schopni zajistit náležité technické a organizační
zabezpečení Vašich údajů a aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim
osobním údajům. Naši zpracovatelé mohou Vaše údaje využít jen k účelům a způsoby, které jim sami
stanovíme.
Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme následující zpracovatele:


• subjekty poskytující nám IT služby (provozovatelé technické infrastruktury, úložišť, cloudových
služeb, provozovatelé technologií a nástrojů, které využíváme v rámci poskytování našich služeb),
• subjekty poskytující účetní služby;


Bližší údaje o našich zpracovatelích a dalších příjemcích osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat na
kontaktním mailu uvedeném výše.
Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.
Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, není-li výše uvedeno jinak.
Osobní údaje mohou být předány též našim obchodním partnerům, kteří vystupují vzhledem k Vašim
osobním údajům coby samostatní správci osobních údajů. Jedná se zejména o provozovatele platební
brány, jejímž prostřednictvím jsou v Internetovém obchodě umožněny platby online, nebo spolupracující
dopravci využívaní k doručování zboží.


3. Jak zpracováváme osobní údaje?


Vaše osobní údaje zpracováváme primárně v elektronické podobě automatizovanými prostředky v našich
IT systémech, případně v systémech našich jednotlivých zpracovatelů. Osobní údaje mohou být dále
zpracovávány i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování.
Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za
účelem odstraňování chyb, nepřesnosc apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za
podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinnosc zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou
péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování
lidské důstojnosti a na Vás soukromý a osobní život.


4. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?


4.1. Smlouva se zákazníkem
Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem zpracováváme po dobu
trvání dané smlouvy.
I poté můžeme osobní údaje zpracovávat pro následující účely:


4.2. Oprávněné zájmy
Osobní údaje i po ukončení smlouvy se zákazníkem zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů
(tj. obrana před případnými nároky zákazníků nebo třecch stran, a to i před soudem) po dobu běhu
příslušných promlčecích lhůt, které mohou být v České republice trvat až po dobu 15 let od vzniku
relevantní události. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a
kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o plnění smluv s Vámi. Typicky je tato doba 5 let od ukončení
smlouvy.


4.3. Právní povinnose
Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinnosc zpracováváme ve lhůtách stanovenými
těmito zákony.
Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném
plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinnosc (event. pro účely archivace).
Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to
10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.


4.4. Zasílání obchodních sdělení
Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se neodhlásíte. Možnost odhlášení je uvedena
v rámci každého zaslaného sdělení a je zdarma. Odhlásit se lze kdykoli i prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného výše.
Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se
zpracováním. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné Vaše osobní údaje stále
zpracovávat pro některý z výše uvedených účelů.


5. Jaká máte práva?


V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech
nosičů Vašich osobních údajů a poskytnuc seznamu zpracovávaných osobních údajů.
Vždy Vás budeme informovat o:
• účelu zpracování osobních údajů,
• osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně
veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
• povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
• příjemci, případně kategoriích příjemců,
• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby,
• veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.
Mezi Vaše další práva patří
• požádat nás o vysvětlení,
• požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
• požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
• podat dotaz, resp. scžnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
• vznést námitku pro\ zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.


6. Jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?


Prodávající vynakládá potřebné úsilí, aby Vaše osobní údaje byly chráněny v  maximální možné míře
pomocí moderních technologií, které zajišťují ochranu odpovídající stupni technického rozvoje a míře
rizika.
Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.
Mezi přijatá bezpečnostní opatření patří zejména: an\virové ochrany, firewally, šifrování, ochrana
přístupovými hesly, autorizační údaje, prostředky fyzické ochrany, interní předpisy na ochranu osobních
údajů, a další.